APED

 

 

 

 

 

Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Copyright ©2004 by Artı Performans Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. All Rights Reserved. Tüm Hakları Saklıdır. Bu Belgenin Tümü ya da Bir Kısmı Kopya Edilemez, Ticari Olan ya da Olmayan Hiçbir Amaç İçin Kullanılamaz, Yayımlanamaz. Aksi Durumun Oluşması Halinde Sebebiyet Veren ve Faydalanan Kişi ve Kuruluşlar Tüm Sonuçlarıyla Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Şimdiden Üstlenirler.

 

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

 

Eğitim eğitim yeri ve eğitimin detayları hakkında Eğitim Planlama Departmanımızdan bilgi@artiperformans.com bilgi alınız.

 

 İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMİNİN KURULMASI

A ) İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANININ OLUŞTURULMASI

* İnsan kaynakları üst kurulu niteliğinde bir proje grubu oluşturularak;
* Şirketin Yönetim Anlayışı
* İnsan Kaynakları Politikası
* Organizasyonel Yapı
* İş Tanımları ve Yetkinlikler
* Mevcut İnsan Profili belirlenir.

Organizasyonun kuruluş amacı, değerleri, izlediği stratejiler ve davranış standartları doğrultusunda “İnsan Kaynakları Misyonu” belirlenir. Mevcut insan kaynakları uygulamaları gözden geçirilerek, eksiklikler tespit edilir ve başlangıç noktası belirlenir. Kurumda, insan kaynakları yöneticisinin dışındaki tüm yöneticilere görevler düşecek şekilde faaliyet planlanması yapılır. Öncelikli konuları tanımlamak için gerekirse bir proje grubu oluşturulur. Belirli bir zaman dilimi içinde yapılacaklar planlanır ve faaliyetlere başlanır.

B ) İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARININ OLUŞTURULMASI

Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Yapılması: Şirketin misyonu / vizyonu ve hedefleri tespit edilerek, şirketin varoluş amaçlarına uygun organizasyonel yapı oluşturulur. Oluşturulan bu yapıya uygun eleman ihtiyaçları tespit edilir. Eleman görev tanımları yapılır ve faaliyetlere uygun “iş akışı” oluşturulur. Eleman Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Kurulması: Planlama aşamasında belirlenen ilkeler doğrultusunda “eleman seçme ve yerleştirme prosedürü” hazırlanır. Mevcut kadro, yeni oluşturulacak kadrolar, iş farklılaştırılması, iş dağılımları ve organizasyon değişiklikleriyle ilgili olan çalışmalar yapılır. Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması: Belirlenen hedefler ve personel politikaları doğrultusunda neye göre performans değerlendirme yapılacağı saptanır. Uygun performans sistemi seçilir. Amaca ulaşmak için performans kriterleri belirlenir. Değerlendirmeye hazırlık için yönetime ve çalışanlara eğitimler verilir. Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi ve Programın Oluşturulması: Şirketin vizyonu ve hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yapması gereken faaliyetler ve faaliyetlerin gerektirdiği personel profili tespit edilir. Bu profil ile mevcut personel profili mukayese edilerek eğitim ihtiyaçları tespit edilir. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda planlama yapılır. Mevcut elemanların performans sonuçları ve kariyer planlarına göre eğitim takvimi hazırlanır. Kariyer Planlama Sisteminin Kurulması: Şirkette kullanılacak yetkinlikler ve kariyer yolları belirlenir. Performans sonuçları ve şirketin uzun vadeli planlarına göre kariyer planları yapılır. Yedekleme ve yönetici geliştirme programları hazırlanır. Ücret ve Ödül Sistemlerinin Oluşturulması: Şirket içi dengeler, piyasalar ve şirketin mali yapısı ile bağlantılı olarak ücret sisteminin ve performansla orantılı olarak prim sisteminin oluşturulması.

C ) PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI

Son yıllarda hizmette ve üründe "kalite" kavramının benimsenmesiyle birlikte, kalitenin en önemli faktörü olan İNSAN önplana çıkmıştır. İNSAN’ın verdiği hizmetlerden maksimum verim alabilmek için iş planları yapılmakta, personele yoğun eğitimler verilmekte ve performans ölçümleriyle hizmetleri değerlendirerek olumlu sonuçlar ödüllendirilmektedir. Performans değerlendirme sisteminin kurulmasında; Firmanın amaçları, hedefleri, misyon ve değerleri, yönetim kararları ve mevcut kaynakların durumu belirlenerek, "neye göre" performans değerlendirmesi yapılacağı saptanır. Amaca ulaşabilmek için en uygun performans kriterleri olan hedefler ve yetkinlikler ve bunlar üzerinde fikir birliği sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılır. Hedefler, yetkinlikler ve karma kriterlere göre uygun "ölçme ve değerlendirme sistemi" seçilir. Değerlendirmeye bir hazırlık olması açısından yönetime ve çalışanlara eğitimler verilir. Değerlendirmeler yapılır ve sonuçlar belirlenir. Değerlendirme sonuçlarına göre; kurumun ve çalışanların eksiklikleri tespit edilir, hedefler revize edilir ve çalışanların ödüllendirilmesi ve model teşkil etmesi sağlanır.

D ) İŞ SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ ve İYİLEŞTİRİLMESİ

Süreç, bir girdiyle başlayan ( iç veya dış müşteriden gelen bir talep) ve bu girdiye katma değer katılarak müşteriye gerekli ve yararlı bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı adımlar, işlemler dizisidir. Giderek küreselleşen ve rekabetin her alanda çok yoğun olduğu dünyamızda müşteri memnuniyetini sağlamanın ve sadık müşteriler yaratmanın önemi herkesçe bilinmektedir. Müşteriye sunulan her mal veya hizmet bir sürecin çıktısı olduğuna göre, bu ürün veya hizmeti müşteri istek ve beklentilerine uygun ve firma için az maliyetli şekilde çalıştırmak için süreci incelemek gerekmektedir. İş Süreçlerinin Yönetimi ve İyileştirilmesi, 21.yüzyılın rekabetçi, stratejik yönetim biçimi olarak kabul edilen Toplam Kalite Yönetimi’nin bir parçası olarak veya ondan bağımsız olarak ele alınabilir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya’da başlayan "KAİZEN" (sürekli iyileştirme) kavramıyla başlayan ve giderek dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşmaya başlayan "kalite" çalışmalarının özünde bugün süreç mantığı vardır. Toplam Kalite EFQM Mükemmellik modeline göre bir sistem kurmak isteyen veya ISO 9000 belgesi almak isteyen firmalar için süreç yönetimi hayatidir. ISO 9000 standardının 1994 versiyonunda yer almayan "süreç yönetimi, süreç göstergelerinin izlenmesi ve sürekli iyileştirme" kavramları ISO 9000 : 2000 revizyonunda artık yer almaktadır. Ancak, bir firmanın süreç yönetimine başlaması ve sürekli iyileştirme çalışmalarını benimsemesi için mutlaka ISO 9000 veya Toplam Kalite çalışmaları içinde olması gerekmez.

1 ) Süreç Yönetimin Getirileri:

Süreç yönetimi, müşteriye odaklanmayı sağlar. Süreç bazında çalışma, çalışanların fikir ve önerilerine gereksinim duyduğundan, çalışanlar fikir ve önerilerine değer verilmesi nedeniyle daha motive çalışırlar ve işlerini benimserler. İnsana önem veren bu yönetim biçiminde, kişiler gerekli eğitimleri alarak kendilerini geliştirme veya becerilerine daha uygun görevlere gelme olanağına sahip olurlar. Bu da şirkete bağlılığı artıran unsurlardır. Süreç Yönetimi; açıkça tanımlanmış beklenti ve hedefler, basitleştirilmiş prosedürler, açık ve net iş tanımları dolayısıyla bireysel otoritenin artması ve becerinin gelişimini sağlar.

2 ) Süreç Yönetimine Geçişte İzlenen Adımlar:

* Genel Müdür ve üst yönetime "İş Süreçlerinin Yönetimi ve İyileştirilmeleri" konusunda eğitim verilmesi.
* Üst yönetimin bir araya gelerek firmanın ana süreçlerini, bu süreçlerin sahiplerini ve öncelikle ele alınacak süreçleri belirlemesi ve ele alınacak süreçler için "Süreç İyileştirme Ekipleri" nin oluşturulması.
* Genel Müdür’ ün tüm firmaya uygun iletişim yollarıyla "süreç-odaklı" çalışmaya başlandığını, sürecin ne olduğunu, firmanın süreçlerini, süreç sahiplerini, öncelikle iyileştirilecek süreçler için oluşturulmuş iyileştirme ekiplerini duyurması; süreç-odaklılığın güncel bir yönetim biçimi olduğunu ve süreç iyileştirmenin şirket verimliliğini artırmaya yönelik olduğunu ve her bir çalışanın katkısının beklendiğini vurgulaması.
* Firma içinden bu projeyi yönetecek bir "Proje Lideri"nin görevlendirilmesi. Proje Lideri ve İyileştirme ekiplerinin "İş Süreçleri Yönetimi ve İyileştirilmeleri Eğitimi" almaları. Proje Lideri ve Danışmanın proje planını oluşturması ve ekiplerin çalışmaya başlaması.

a ) TEMEL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI

İşletmelerde yöneticilerin stratejik danışmanı olarak çalışan İnsan Kaynakları çalışanlarına, kendi konularıyla ilgili temel bilgi ve becelerileri kazandırmaktır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

·    İnsan kaynakları yönetiminin konumu ve önemi

·    İnsan kaynaklarının fonksiyonları

·    Stratejik insan kaynaklarının planlanması

·    Personel seçimi ve yerleştirme

·    Mülakat teknikleri ve uygulamaları

·    Performans yönetimi nedir? Nasıl uygulanır?

·    Personel eğitimi ve geliştirme

·    Ücret ve ödül sistemleri

 

KATILIMCI PROFİLİ

Firmaların insan kaynakları birimlerinde yönetici ve uzman konumunda çalışanlar ile İK fonksiyonlarına sahip olması gereken tüm yöneticiler.

 

KATILIMCIYA KATKISI

İnsan kaynaklarının tüm konularında bilgi ve beceri kazanmak ve bu bilgileri şirket faaliyetlerinde uygulayabilmek.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 4 gün – Toplam 24 Saat

b ) STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE İŞE ALMA

EĞİTİMİN AMACI

İnsan kaynakları biriminde çalışan yönetici ve uzmanlara insan kaynakları, planlama ve işe alma konularında bilgi desteği sağlamak ve uzmanlıklarını pekiştirmek.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

·    İK planlamasının amacı ve yararları

·    İK planlaması nasıl yapılır?

·    Planlamanın avantajları

·    Personel ihtiyacının türleri

·    Personel seçimi ve yerleştirme

·    Mülakat süreci

·    Workshop çalışmaları

·    Ücret ve ödül sistemleri

 

KATILIMCI PROFİLİ

Firmaların insan kaynakları birimlerinde yönetici ve uzman konumunda çalışanlar ile İK fonksiyonlarına sahip olması gereken tüm yöneticiler.

 

KATILIMCIYA KATKISI

Hedeflere yönelik kararlar alınırken; eleman alımları, ne kadar eğitim gerekeceği, yönetim geliştirme, işgücü maliyetlerini tahmin etme, iş veriminde pazarlık yapabilme ve hedeflerin maliyetlerini hesaplama konularında uzmanlığını pekiştirme.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saatc ) MÜLAKAT TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI

Mümkün olan en etkin yöntemlerle adayları değerlendirmek, en iyi adaylara iş teklifinde bulunmak, iş teklif edilen adayların işi kabul etmelerini sağlamak, iş teklifinde bulunmasalar bile, adayların şirket hakkında olumlu bir izlenime sahip olarak ayrılmalarınıo sağlamak.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

Workshop çalışmaları ile desteklenen bu eğitimimiz aşağıdaki ana başlıklar şeklinde sıralanan konulardan oluşmaktadır:

·    Mülakat çeşitleri

·    Mülakat öncesi

·    Görüşmelerin başarısız olma nedenleri

·    Görüşme sırasında yapılacaklar

·    Sözsüz iletişim sinyalleri

·    Etkin soru sorma

·    İrdeleme teknikleri

·    Görüşmeyi kapatış ve görüşme sonrası aşamalar

 

KATILIMCI PROFİLİ

Firma için gerekli eleman seçimini ve mülakatları yapan yöneticiler ve insan kaynakları birimi çalışanları.

 

KATILIMCIYA KATKISI

Sıklıkla yapılan mülakatlarda başarı sağlamak, kendiyle ve çalıştığı kurumla ilgili iyi izlenim bırakmak.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saatd ) İNSAN KAYNAKLARININ HUKUKSAL YÖNÜ

 

EĞİTİMİN AMACI

Yönetim ve insan kaynakları birimlerinde çalışanların, iş hayatının yasalarla ilgili olan yönleri konularındaki bilgi eksikliğini gidermek ve karşılaşılan sorunlarla ilgili örnekler ve çözümleri ile günlük hayata aktarmalarını sağlamak.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

·    İş hukukunun tanımı, kapsamı, genel ilkeleri, bölümleri, kaynakları

·    İş hukukunun temel kavramları

·    İş Kanununun kapsamı

·    Hizmet akdi hakkında açıklamalar

·    Hizmet akdinin sona ermesi

·    Sona ermenin hukuki sonuçları

·    İşin düzenlenmesi

·    Toplu iş hukuku

·    Sosyal güvenlik hukuku

 

KATILIMCI PROFİLİ

Firma yöneticileri ve insan kaynakları birimi çalışanları.

 

KATILIMCIYA KATKISI

İş hayatının hukuksal yönüyle ilgili bilgi eksikliklerini giderme ve yaşanan problemlerle ilgili çözümleri tartışabilme.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saate ) PERFORMANS YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI

Kurumların hedeflerine çalışanları vasıtasıyla ulaşmaları ve elemanlarının performanslarına katkıda bulunabilmesi için öngörülen sistemlerin düzenlenmesi, performans yönetim sisteminin amaçlarının belirlenmesi, kriterlerinin ve katkılarının belirlenmesi, zorlukların aşılması ve iyi uygulamaların incelenmesi için kurumlara ipuçlara ve çıkış noktaları vermek.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

·    Performans değerlendirme amacının belirlenmesi

·    Kriterlerin ve faaliyetlerinin belirlenmesi

·    Ölçme ve değerlendirme sisteminin seçimi

·    Performans sonuçlarının değerlendirilmesi

·    Workshop çalışmaları.

KATILIMCI PROFİLİ

Kendisine bağlı elemanları olan ve stratejik karar verme yetkisine sahip tüm yöneticiler ile insan kaynakları yönetici ve uzmanları.

 

KATILIMCIYA KATKISI

Performans yönetim sistemi hakkında uygulanabilir bilgiler kazanmak

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 Saat

 

f ) EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

Şirketlerde eğitim programlarını hazırlayan ya da uygulayacak olan eğitim kadrosuna, etkin bir eğitim ve uygulama ortamı yaratabilmeleri için gereken ipuçlarını vermek. Eğitimlerin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemesini sağlamak.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

·    Eğitim neden yapılır?

·    Eğitim psikolojisi

·    Öğrenme çeşitleri

·    Eğitimde motivasyon

·    Eğiticinin bilmesi gerekenler "S W" kuralı

·    Eğitim hazırlığı

·    Eğitimin aşamaları

·    Süreyi doğru kullanma

·    Beden dili

·    Buz kırıcılar

·    Fiziksel koşullar

·    Eğitim yöntemleri

·    Etkin sunuş teknikleri

·    Simülasyon

·    Değerlendirme

·    İpuçları

 

KATILIMCI PROFİLİ

Şirketlerde eğitim programları hazırlayan veya uygulayacak olan eğitim kadrosu ve yöneticileri.

 

KATILIMCIYA KATKISI

Yapacağı eğitim öncesinde hangi süreçlerin nasıl planlanması gerektiğini öğrenecek, eğitimin amacına ulaşması için gereken tüm önlemleri alacak ve başarılı eğitim yapma ipuçlarına sahip olacaktır.

 

EĞİTİM SAATİ – SÜRESİ

Eğitim Saati   : 10.00-13:00 / yemek arası / 14:00-17:00

Eğitim Süresi : 2 gün – Toplam 12 SaatKATILIM KOŞULLARI

 

· Öğle yemekleri, çay-kahve, meşrubat, diğer ikramlar ve eğitim malzemeleri ile otopark hizmeti şirketimizce karşılanacak olup, ücrete dahildir.

· Aynı şirketten 3-5 (üç-beş) kişi katılımlarda % 5; 6-9 (altı-dokuz) kişi katılımlarda % 7; 10 (on) kişi ve üstü katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

· Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.

·  Kesin kayıt için Eğitim Talep Formunu doldurup e–mail yoluyla göndermesi gerekmektedir.

· Artı Performans, önceden bilgilendirmek suretiyle gerektiğinde eğitmeni ya da eğitim salonunu değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutar.

 

 

Bize Ulaşın   : www.artiperformans.com
Bilgi için : bilgi@artiperformans.com